Γνωστοποιούμε ότι στις 20/01/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., θα διενεργηθεί στο Γραφείο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων της ΠΕΑΑ, για την συγκρότηση των εξής τριών επιτροπών:

Α) Τη συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης.

Β) Τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1522/1997.

Γ) Τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής,

για τους διαγωνισμούς που πρόκειται να διενεργήσει η διεύθυνση οικονομικών της ΠΕΑΑ κατά το έτος 2014.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας