Γνωστοποιούμε ότι τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14.30 μ.μ στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής (Τρώων 1 και Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων της Περιφερειακής
Ενότητας του Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής για τη συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών σχετικών με τις διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, για το έτος 2022:

  1. Πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής.
  2. Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής.
  3. Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των Δ/νσεων: Μεταφορών & Επικοινωνιών, Ανάπτυξης, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων και του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη, της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής.
  4. Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των Δ/νσεων: Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Υγειονομικού Ελέγχου & Περ/κής Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής.
ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 183,42 KB12/01/22 09:47:51