Γνωστοποιούμε  ότι την Τρίτη 07/02/2023 και ώρα 9.00 έως 10.00 π.μ. στη αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς, 3ος όροφος) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων στις υπηρεσίες της ΠΕ Πειραιά, για την συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών:

  1. Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής , αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών (με οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία επιλεγεί από την Αναθέτουσα – ανοικτός διαγωνισμός ή ΔΣΑ ή Συμφωνία Πλαίσιο ή Διαπραγμάτευση κλπ. – συμπεριλαμβανομένου και αυτής για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και των πιθανών διαδικασιών διαπραγμάτευσης τόσο για τα άγονα όσο και για τα νέα δρομολόγια που θα προκύψουν , μετά τους διαγωνισμούς που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής ) για χρονικό διάστημα ενός ( 1 ) έτους, αρχής γενομένης από 25/2/23 και με δυνατότητα παράτασης τους, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που θα έχουν ήδη επιληφθεί.
  2. Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής, διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαδικασιών διαπραγμάτευσης , σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, για χρονικό διάστημα ενός ( 1 ) έτους, αρχής γενομένης από 25/2/23 και με δυνατότητα παράτασης τους, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που θα έχουν ήδη επιληφθεί.
  3. Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής, αξιολόγησης των ενστάσεων και προσφυγών επί των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για διαγωνιστικές διαδικασίες που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, για χρονικό διάστημα ενός ( 1 ) έτους , αρχής γενομένης από 25/2/23 και με δυνατότητα παράτασης τους, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που θα έχουν ήδη επιληφθεί.
  4. Τριμελούς Επιτροπής, παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών υλικών και παροχής υπηρεσιών, που προκύπτουν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες της Διεύθυνσης Οικονομικών ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής ( οι οποίες αφορούν το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Πειραιά, τη Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά , τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Πειραιά & Νήσων, τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Πειραιά & Νήσων , τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πειραιά & Νήσων , τη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Πειραιά & Νήσων και του Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Πειραιά ) για χρονικό διάστημα ενός ( 1 ) έτους, αρχής γενομένης από 25/2/23.

Ακολουθεί το έγγραφο της υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 144,84 KB31/01/23 12:18:35