Η προβλεπόμενη στο άρθρο 185 του Ν. 3852/2010 ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφέρειας Αττικής έτους 2021» θα λάβει χώρα στις 30.3.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 5,63 MB14/03/22 04:36:31