ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ

Η κατάρτιση θα γίνει σε προγράμματα με αντικείμενο τις Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών «ΤΠΕ» και περιλαμβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποκτώνται από αυτά.

Οι άνεργοι, που θα καταρτιστούν με τα προγράμματα, θα επιλεγούν με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας) μέσω μοριοδότησης, αφού υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης και θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων. Οι άνεργοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων θα λάβουν μια επιταγή κατάρτισης με την οποία θα πληρωθεί το πρόγραμμα κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν. Η συμμετοχή των ανέργων στις εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα αποκτηθούν από τα προγράμματα είναι υποχρεωτική.

Η πιστοποίηση των γνώσεων που θα αποκτηθούν με τα προγράμματα θα πραγματοποιηθεί με εξετάσεις από φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)

Οι Ωφελούμενοι με την ολοκλήρωση της κατάρτισης, της συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης, θα εισπράξουν από τον ΟΑΕΔ εκπαιδευτικό επίδομα πεντακοσίων (500) ευρώ.

Ο αριθμός των Ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης, για την Περιφέρεια Αττικής, ανέρχεται περίπου σε 4.950 άτομα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων για να καταρτιστούν, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr/  τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής»

Το Μητρώο Ωφελουμένων μετά από έγκρισή του από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ανακοινώνεται με ανάρτηση στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr/ Η επιλογή του ΚΕΚ από το σύνολο των μελών του Μητρώου ΚΕΚ, γίνεται από τον Ωφελούμενο, που έχει λάβει επιταγή κατάρτισης (training voucher) με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες και εν γένει τα κριτήριά του. Οι Ωφελούμενοι αφού επιλέξουν το ΚΕΚ που επιθυμούν θα πρέπει να εγγραφούν σε αυτό υπογράφοντας τη σχετική σύμβαση κατάρτισης. 

Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Αττικής (Νομαρχιακό ΚΕΚ Αθηνών) συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Η πιστοποίηση των γνώσεων που θα αποκτηθούν με τα προγράμματα κατάρτισης στο ΚΕΚ της Περιφέρειας Αττικής (Νομαρχιακό ΚΕΚ Αθηνών), θα πραγματοποιηθεί με εξετάσεις από φορείς πιστοποίησης που θα επιλέξουν οι ίδιοι οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι, εντασσόμενοι σε αντίστοιχα τμήματα των 10 ατόμων. 

Υποβάλετε τώρα την αίτησή σας μέχρι την 25η Μαΐου 2012!

 

Περισσότερες πληροφορίες:  http://www.voucher.gov.gr/