Γνωστοποιούμε

ότι την Δευτέρα στις 15/05/2017 ώρα 09:00 π.μ. στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 78) στο 1ο όροφο στην αίθουσα Συνεδριάσεων, θα διενεργηθεί κλήρωση για την αντικατάσταση της Αναπληρώτριας Γραμματέα της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α. με χρονική ισχύ μέχρι το πέρας της υπ’ αριθμ. 394/2017 (ΑΔΑ: 6ΧΠΙ7Λ7-Η1Π) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 215,21 KB18/08/21 03:12:16