Γνωστοποιούμε ότι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-02-2022, ώρα 14:00, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος, στον 5ο όροφο, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και των κοινών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων που αναφέρονται στον πίνακα κοινοποιήσεων (αριθμ. 1-16), με σκοπό τη συγκρότηση των κάτωθι γνωμοδοτικών επιτροπών για χρονικό διάστημα ενός έτους από 26-02-2022, με δυνατότητα παράτασής τους μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, των οποίων θα έχει επιληφθεί η κάθε Επιτροπή:

1. Πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής,

2. Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 30.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το έγγραφο της Γνωστοποίησης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 151,50 KB16/02/22 03:38:15