Τα αρχεία που ακολουθούν περιλαμβάνουν τους πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας για  τη σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.