Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 17-02-2012, ώρα 12.00 π.μ. στην 9η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής που θα γίνει στην αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος) και ενώπιων των μελών της, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για τον ορισμό μελών για την συμμετοχή τους στις κάτωθι επιτροπές Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2012

i.  στην πενταμελή γνωμοδοτική επιτροπή διενέργειας / αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης

ii. στην τριμελή γνωμοδοτική επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών