Γνωστοποιούμεότι στις 03/02/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., θα διενεργηθεί στο Γραφείο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων της ΠΕΑΑ, ειδικοτήτων ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας και ΠΕ Γεωπόνων, για τον ορισμό μελών της τεχνικής επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής του έργου για την καταπολέμηση των κουνουπιών της ΠΕΑΑ για το έτος 2014.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.