Από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνεται ότι:

σας γνωρίζουμε ότι μας κοινοποιήθηκε το με αρ. Αριθμ.3/2013 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 7, παρ. 1, του Ν 2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με την από 4/3/2013 προσφυγή του Ζαμπέτα Γεώργιου, κατά της με αρ. 157/2013(4η Συνεδρ./18-02-2013) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, για την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου του θέματος. Το εν λόγω Πρακτικό, έχει κοινοποιηθεί και στον Ζαμπέτα Γεώργιο με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο και έχει αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, σύμφωνα με το από 10/06/2013 συνημμένο πρακτικό ανάρτησης.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.