Γνωστοποιούμε ότι στις 24/10/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., θα διενεργηθεί στο Γραφείο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων της ΠΕΑΑ, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων –μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & υπολογιστών, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων, ΤΕ Μηχανικών Συγκοινωνιακών & Τεχνικών Έργων, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Πολιτικών Δομικών Έργων, ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων, για τη συγκρότηση της τεχνικής επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής του έργου για:
α)τον καθαρισμό και τη συντήρηση των φρεατίων υδροσυλλογής-συνδετήρων αγωγών και
β) τον καθαρισμό των οδοστρωμάτων, των ρείθρων και των ερεισμάτων οδών αρμοδιότητας της ΠΕΑΑ. 

Ακολουθεί το αρχείο της Γνωστοποίησης.