Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο (αγρότη, εισαγωγέα, έμπορο, κλπ) ότι σύμφωνα με την αρ. Γ3Β 2/119/2-1-2014 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με ΑΔΑ: ΒΙΨΕΒ-Χ82Ο (ΦΕΚ 85/Β’/21-1-2014), επιτρέπεται μέχρι τις 31-12-2014 η εισαγωγή και η ταξινόμηση εγκεκριμένων στην Ελλάδα μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων με άδεια κυκλοφορίας από άλλη χώρα μέλος της ΕΕ, χωρίς κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.