Στα πλαίσια εφαρμογής της 1012/21063/18-2-2016 ΥΑ, οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδειες νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση από την 1η Μαρτίου έως και την 15η Απριλίου 2016 στην Υπηρεσία Συμπλήρωσης Αίτησης Δικαιωμάτων Φύτευσης, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.minagric.gr). Η ελάχιστη αιτούμενη έκταση για τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν επισυνάπτονται σ’ αυτή ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2131618562, 513 (Πορφυριάδου Ι. – Αγγέλου Ι.).