Η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, κατ ́εφαρμογή:

  1. Της παρ. 8 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
  2. Της Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/1-12-2017 (ΦΕΚΒ’ 4841/29-12-2017).

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Μ.Ε.Δ), για την επιλογή Τεχνικών Υπαλλήλων μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών καιαναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Α20).

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 145,39 KB19/08/21 08:28:01