Ανακοινώνουμε ότι με την 339/2015 (ΑΔΑ: 7ΖΠ97Λ7-ΡΧ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η ματαίωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. οικ. 29961/10-02-2015 για την προμήθεια εξοπλισμού τεσσάρων κέντρων ελέγχου της νόσου του καταρροϊκού πυρετού στην Περιφέρεια Αττικής, προϋπολογισμού 30.522,95€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (που θα διενεργείτο την Παρασκευή 20.02.2015), και η επανάληψή του με πιθανή τροποποίηση των όρων σε μελλοντική ημερομηνία.