Η Περιφέρεια  Αττικής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4, παρ. 4 του Ν. 2971/01 ανακοινώνει ότι:

Με την αρ. 50642/4920/6-06-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 363/τ.Δ΄/28-06-2019 (& Φ.Ε.Κ. 551/Δ/1-10-2019 με το οποίο έγινε διόρθωση ως προς την ονομασία της ιστοσελίδας) επικυρώθηκε η από 16-09-2016 έκθεση επιτροπής του άρθρου 3 του ν.2971/2001 για τον καθορισμό των οριογραμμών αιγιαλού – παραλίας στη θέση “Βλυχός” του Δ. Ύδρας. Η οριογραμμή αιγιαλού της ανωτέρω απόφασης έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore.