Η Περιφέρεια  Αττικής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4, παρ. 4 του Ν. 2971/01 ανακοινώνει ότι: 

Με την αρ. 98806/9200/27-11-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 811/τ.Δ΄/17-11-2020 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα “Διαύγεια” με Α.Δ.Α. 6ΥΤΠΟΡ1Κ-ΥΕ0 επικυρώθηκε η από 4-11-2020 έκθεση επιτροπής του άρθρου 3 του ν.2971/2001 για τον μερικό επανακαθορισμό της οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στη θέση “Σολάκι” Δ.Κ. Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.