Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2/2-1-2021 (ΦΕΚ Β΄1) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00».

Σημειώνεται ότι με το άρθρο 1, παρ. 1, περ. 8, (σελ 13-14) της εν λόγω ΚΥΑ, προβλέπεται «Αναστολή λειτουργίας για τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δυνατότητα τηλε-εκπαίδευσης».

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας και το σχετικό ΦΕΚ.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 148,04 KB19/08/21 08:16:17
ΦΕΚ PDF 645,13 KB19/08/21 08:16:17