Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η με  αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/09-04-2021 (ΦΕΚ 1441/Β/10-04-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00».

Σημειώνεται ότι με το άρθρο 1, παρ. 1Β, περ. 8, (σελ. 17358-17360, ιδίως σελ. 17359) της εν λόγω ΚΥΑ, προβλέπεται «Αναστολή λειτουργίας για τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δυνατότητα τηλε-εκπαίδευσης» και για τα δύο επίπεδα επιδημιολογικής επιτήρησης. 

Ακολουθεί  το σχετικό ΦΕΚ.

ΦΕΚ 1441/Β/10-04-2021 PDF 926,07 KB19/08/21 09:11:31