Γνωστοποιούμε ότι στις 16/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί στο Γραφείο της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Π.Ε.Α.Α., για την αντικατάσταση του τακτικού μέλους Ντέμου Σεραφείμ της Τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PDF 224,72 KB18/08/21 05:59:40