Γνωστοποιούμεότι την Τετάρτη 25-1-2017, ώρα 14:00, στο γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Βορείου Τομέα , Λ. Μεσογείων 448 Αγία Παρασκευή, 3ος όροφος, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, για τη συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών, οι οποίες θα έχουν διάρκεια ενός έτους:

1. Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

2. Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολογήσεων ενστάσεων και προσφυγών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

3. Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

4. Τριμελής Επιτροπή παραλαβής προμηθειών και παροχής εργασιών των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, που στεγάζονται στο κτίριο επί της Λ. Μεσογείων 448 στην Αγία Παρασκευή, διάρκεια ενός έτους.

   Η κλήρωση θα διεξαχθεί από την:

Αργυρώ Μαρολαχάκη – Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Βορείου Τομέα Αθηνών, παρουσία των υπαλλήλων της Διεύθυνσης.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 253,34 KB18/08/21 02:45:22