Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Ότι την Τρίτη 2-2-2016, ώρα 11:00, στο γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Βορείου Τομέα Αθηνών, Λ. Μεσογείων 448 Αγία Παρασκευή, 3ος όροφος, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Π.Ε. Βορείου Τομέα για την συμπλήρωση μελών των κάτωθι επιτροπών, οι οποίες θα έχουν διάρκεια ενός έτους:

1.Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και  των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

2.Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07και προσφυγών του Ν.3886/2010της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.    

3.Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων πρόχειρων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 152,68 KB18/08/21 01:17:36