Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης, την Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ., για τη συγκρότηση:

Α) Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των ανοικτών/διεθνών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

Β) Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών και  διαδικασιών διαπραγμάτευσης, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

Γ) Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως και εξήντα χιλιάδες ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

Δ) Επιτροπής  παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

Ακολουθεί το αρχείο.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 58,54 KB18/08/21 07:18:45