Γνωστοποιούμε

ότι την Τετάρτη στις 15/03/2017, ώρα 09:30 π.μ. στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 78) στο 1ο όροφο στην αίθουσα Συνεδριάσεων, θα διενεργηθεί κλήρωση για την αντικατάσταση της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α. με χρονική ισχύ μέχρι το πέρας της υπ’ αριθμ. 394/2017 (ΑΔΑ: 6ΧΠΙ7Λ7-Η1Π) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 215,79 KB18/08/21 02:56:51