Γνωστοποιούμε ότι την Πέμπτη στις 20/09/2018, ώρα 09:30 π.μ. στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 78) στο 1ο όροφο στην αίθουσα Συνεδριάσεων, θα διενεργηθεί κλήρωση για την αντικατάσταση της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α. με χρονική ισχύ μέχρι το πέρας της υπ’ αριθμ. 236/2018 (ΑΔΑ : ΩΒ517Λ7-7ΥΠ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ακολουθεί το έγγραφο της υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 286,40 KB18/08/21 06:36:58