Γνωστοποιούμε ότι τη Δευτέρα 02-07-2018 και ώρα 14.30 στο γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής (4ος όροφος επί των οδών Τρώων 1 και Χαλκίδος στο Περιστέρι), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων (που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα παρακάτω  συλλογικά όργανα) της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, για την αντικατάσταση ενός (1) τακτικού μέλους της Τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των Δ/νσεων: Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ανάπτυξης, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων και του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών.

Ακολουθεί το έγγραφο της υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 186,26 KB18/08/21 06:14:20