ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ότι τη Δευτέρα 08-04-2019 και ώρα 09:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Π.Ε Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 & Κάστορος  Τ.Κ. 185 45 Πειραιάς 3ος όροφος) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων στις υπηρεσίες της ΠΕ Πειραιά, για την αντικατάσταση ενός αναπληρωματικού μέλους της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, και ενός τακτικού μέλους της γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ανοικτών διαγωνισμών (με οποιαδήποτε διαγωνιστική  διαδικασία επιλεγεί από την Αναθέτουσα ΔΣΑ ή Συμφωνία Πλαίσιο κλπ) και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το  άρθρο 221 Ν.4412/2016 για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από τη συγκρότησή τους (22-02-2019) και με δυνατότητα παράτασής τους, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που θα έχουν πιθανώς ήδη επιληφθεί.

Την κλήρωση θα πραγματοποιήσει ο κ. Νικόλαος Αβράμης (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών) παρουσία  της κ. Μπήτου Δήμητρας (Υπαλλήλου Τμήματος Προμηθειών) και της κ. Μπέλλα Ειρήνης (Υπαλλήλου Τμήματος Προμηθειών).

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 229,58 KB18/08/21 07:46:28