Γνωστοποιούμε ότι την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ στο γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής (4ος όροφος επί των οδών Τρώων 1 και Χαλκίδος στο Περιστέρι), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για την αντικατάσταση δύο (2) μελών της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Δημόσιων Ανοιχτών ή Διεθνών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων (που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στο εν λόγω συλλογικό όργανο) του Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το έγγραφο της υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 147,94 KB18/08/21 02:17:35