ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ότι την 1-12-2015 και ώρα 09:30 στη Διεύθυνση Οικονομικών της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής (Ακτή Ποσειδώνος 14-16 Πειραιάς, 1ος όροφος) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων στις υπηρεσίες της ΠΕ Πειραιά, που πληρούν τις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης 3373/390/ΦΕΚ 349 Τ.Β΄/1975, για την αντικατάσταση ενός τακτικού μέλους της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής για την προέγκριση της επισκευής, συντήρησης, προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και λοιπών εξαρτημάτων των υπηρεσιακών οχημάτων, για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης- παραλαβής των σχετικών εργασιών, υπηρεσιών, υλικών και των ασφαλιστήριων συμβολαίων καθώς και για την παραλαβή βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης και παραλαβής πετρελαίου κίνησης για τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, λόγω χορήγησης σε αυτόν διετούς άδειας άνευ αποδοχών.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 196,55 KB18/08/21 01:05:46