Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 4/3/2016 ο πρώτος κύκλος των τριών πιλοτικών δράσεων επιχειρηματικής ανακάλυψης για την εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Αττικής.

Η νέα Διοίκηση της Περιφέρειας, από την έναρξη της θητείας της, έχει δηλώσει με σαφήνεια τον προγραμματικό της στόχο για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Αττικής.

Ταυτόχρονα έχει κατανοήσει ότι ο κύριος παράγοντας που προσδιορίζει την παραγωγι-κότητα και την ανάπτυξη στο σύγχρονο κόσμο είναι η γνώση, η έρευνα και η καινοτομία.

Σημαντικό στοιχείο της επιτυχημένης εφαρμογής της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, είναι η συστηματική ανάδειξη και υποβοήθηση της επιχειρηματικής ανακάλυψης. Ο όρος ‘ανακάλυψη’ υπονοεί πως η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι μόνο η ανεύρεση των ανταγωνιστικών κλάδων αλλά και η επένδυση σε παραγωγικά ή τεχνολογικά πεδία, τα οποία οδηγούν σε παραγωγή νέας αξίας και αύξηση της απασχόλησης. Μοχλό αποτελεί η δημιουργία και λειτουργία ενός διευρυμένου και εμπλουτισμένου περιφερειακού μηχανισμού στον οποίο θα συμμετέχουν ενεργά οι επιχειρήσεις, η ακαδημαϊκή – ερευνητική κοινότητα, οι φορείς του Δημοσίου και οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί.

Σε αυτό το πλαίσιο η Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής (ΕΥΔΕΠ) και η Περιφέρεια σχεδίασαν και οργάνωσαν τρεις ημερίδες Επιχειρηματικής Ανακάλυψης σε επιλεγμένους κλάδους της περιφερειακής οικονομίας και συγκεκριμένα : στον τομέα του Τουρισμού – Πολιτισμού (Αθήνα, 7 & 8/12/2015), στον Τομέα των Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών (Αθήνα, 22/01/2016) και στο αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα (Αθήνα 4/3/2016), στις οποίες κατατέθηκαν προτά-σεις που θα αποτελέσουν την βάση για την έκδοση των αντίστοιχων προσκλήσεων. Ήδη έχει αναρτηθεί προδημοσίευση της πρόσκλησης για τον τομέα του Τουρισμού – Πολιτισμού (http://www.pepattikis.gr/all/prodimosiefsi-prosklisis-ris3-tourismos-politismos/).

Τέλος η Περιφέρεια σχεδιάζει τη διεξαγωγή των υπολοίπων εργαστηρίων επιχειρηματικής ανακάλυψης για το σύνολο των κλάδων της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Αττικής, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του έτους να έχει ενεργοποιηθεί πλήρως η Επενδυτική Προτεραιότητα 1b του εγκεκριμένου ΠΕΠ.