ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ιερά Οδός 294, Αιγάλεω

Τηλ.: 2132100919

Η ΔΑΟΚ ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών σας ενημερώνει σχετικά με τις ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Διάταξης και εφιστά την προσοχή σας κατά την άσκηση της μελισσοκομίας, εφαρμόζοντας τις διατάξεις αυτές στην τρέχουσα αντιπυρική περίοδο (1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2017) προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών στα δασικά οικοσυστήματα των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 9 της υπ’ αριθ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 1459/Β/30-11-2000), προβλέπει τα εξής:

1. Το κάπνισμα κυψελών που είναι μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις παρυφές των δασών επιτρέπεται μόνον εφόσον:

    α.  Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων γύρω από τις κυψέλες.

    β.  Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δέντρα και θάμνους είναι τουλάχιστον 10 μέτρων.

    γ.  Στο χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού).

    δ.  Στις κυψέλες και σε εμφανή σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.

Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο επιτρέπεται το κάπνισμα κυψελών μόνο μέχρι τη 12η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι 1 (μικρή) ή 2 (μέση), σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς που αναρτάται καθημερινά στην επίσημη ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Π.

2. Το κάπνισμα μελισσών που είναι σε κορμούς δένδρων επιτρέπεται εκτός αντιπυρικής περιόδου, μόνον εφόσον επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα της προηγούμενης παραγράφου και έχει ενημερωθεί η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για το χρόνο της ενέργειας του καπνίσματος.

Επιπροσθέτως, το άρθρο 12 της ίδιας Πυροσβεστικής Διάταξης όπως τροποποιήθηκε με την 9Α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1554/Β/2005), προβλέπει ότι «Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες ποινές, οι παραβάτες του παρόντος κανονισμού διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.»

Στο πλαίσιο της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προχώρησε στην έκδοση του υπ’ αριθμ. 3841/29-5-2017 εγγράφου που αφορά την έκδοση ημερήσιου Χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς σύμφωνα με τον οποίο για κάθε μέρα, από 1 Ιουνίου έως και 31 Οκτωβρίου, θα εκδίδεται από τη Γ.Γ.Π.Π. χάρτης (ο οποίος θα αφορά την επόμενη ημέρα) όπου θα αναφέρεται ο κίνδυνος επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς ανά περιοχή. Οι κατηγορίες επικινδυνότητας κυμαίνονται από 1 έως 5 (1: χαμηλή, 2: μέση, 3: υψηλή, 4: πολύ υψηλή, 5: κατάσταση συναγερμού). Ο χάρτης θα αναρτάται καθημερινά στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (http://civilprotection.gr/el).

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΓΠΠ PDF 1,24 MB18/08/21 03:07:03