Γνωστοποιούμε ότι την Τετάρτη στις 03/07/219, ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 78) στο 1ο όροφο στην αίθουσα Συνεδριάσεων, θα διενεργηθεί κλήρωση για την αντικατάσταση του Αναπληρωματικού Μέλους της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, του Τακτικού Μέλους της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης
Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α., και του Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Υλικών και Παροχής Εργασιών όλων των Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α., της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α. με χρονική ισχύ
μέχρι το πέρας της υπ’ αριθμ. 260/2019 (ΑΔΑ : ΩΨΗΚ7Λ7-6ΕΣ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί από τους κάτωθι:

  1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ακολουθεί το αρχείο της Γνωστοποίησης

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PDF 173,39 KB18/08/21 08:09:19