Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε

ότι την Παρασκευή 20/1/2017 και ώρα 10:00 ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), θα διενεργηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση ειδικής γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού με θέμα: «Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσεων Τουριστικής Προβολής Περιόδου 2017-2020» και με κριτήριο κατακύρωσης την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής ανά Ομάδα, κατά την 23/2016 Διακήρυξή μας.

Ακολουθεί το έγρραφο της υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 425,84 KB18/08/21 02:45:00