Η Υπηρεσία γνωστοποιεί ότι στις 23-01-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. θα διενεργηθεί στο Γραφείο της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Π.Ε.Α.Α. για τον ορισμό για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους:

Α. Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. αποτελούμενης από τρία μέλη.

Β. Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών της Π.Ε.Α.Α. αποτελούμενης από τρία μέλη

Γ. Τριμελούς επιτροπής παραλαβής της Π.Ε.Α.Α.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 86,64 KB18/08/21 02:45:13