Γνωστοποιούμε ότι την Τετάρτη στις 03/03/2021, ώρα 10:30 π.μ. στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 78) στον 1ο όροφο στην αίθουσα Συνεδριάσεων, θα διενεργηθεί κλήρωση για την αντικατάσταση του Προέδρου και της Αναπληρώτριας Προέδρου της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής με χρονική ισχύ μέχρι το πέρας της υπ’ αριθμ. 158/2021 (ΑΔΑ: Ψ54Ρ7Λ7-1ΧΔ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 140,00 KB19/08/21 08:43:30