Γνωστοποιούμε ότι στις 16-1-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00π.μ., θα διενεργηθεί στο Γραφείο της Προϊσταμένης της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α., δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Π.Ε.Α.Α. για τον ορισμό των κάτωθι Επιτροπών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους:

Α. Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α.

Β. Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000 €, χωρίς ΦΠΑ.

Γ. Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α.

Ακολουθεί το έγγραφο της υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 112,16 KB18/08/21 09:17:54