Γνωστοποιούμε ότι στις 16-1-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π. μ., θα διενεργηθεί στο Γραφείο της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Π.Ε.Α.Α. για τον ορισμό των κάτωθι επιτροπών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους:

Α. Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., αποτελούμενης από τρία μέλη.

Β. Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000 €, χωρίς ΦΠΑ, αποτελούμενης από τρία μέλη.

Γ. Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., αποτελούμενης από τρία μέλη.

Ακολουθεί το έγγραφο της Γνωστοποίησης.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 374,80 KB18/08/21 07:18:27