Γνωστοποιούμε

ότι στις 03-08-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., θα διενεργηθεί στο Γραφείο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών της ΠΕ Ανατολικής Αττικής δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Ανατολικής Αττικής, ειδικοτήτων ΠΕ Γεωπόνων και ΠΕ Γεωτεχνικών, για τον ορισμό μελών της επιτροπής ελέγχου ποιότητας και ποσότητας των προσφερομένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς της Π.Ε.Α.Α για το έτος 2015.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 65,65 KB18/08/21 12:40:39