Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΕΙ

  • το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών και Φορέων του)
  • εποπτευόμενους φορείς άλλων Υπουργείων
  • τη Βουλή των Ελλήνων
  • την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
  • το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης

κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας (06) “Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΤΤΙΚΗ” 2014–2020   .
Οι υποψήφιες Πράξεις αφορούν σε Υποδομές μνημείων – μουσείων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Αττικής ως διεθνώς αναγνωρίσιμου τουριστικού προορισμού μέσα από την ανάδειξη και βελτίωση επισκέψιμων υποδομών πολιτισμού μητροπολιτικής εμβέλειας. Επίσης, αφορούν σε κτηριακές υποδομές που με την ολοκλήρωσή τους θα συμβάλουν στην ανάδειξη – αξιοποίηση αστικών «τοποσήμων», εμβληματικών και σημειολογικών υποδομών/κτηρίων, και στην αστική αναζωογόνηση και την ελκυστικότητα αστικών κέντρων της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί η σχετική πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 404,23 KB18/08/21 03:36:49