Σχετικά με την πρόσκληση «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» και με βάση την Σύμφωνη Γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΦΕΠΑΕ ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του ΠΕΠ Αττική 2014-2020.

Η ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 προχωράει σε τροποποίηση της σχετικής πρόσκλησης ως ακολούθως:

Α. Ορίζει τον ΕΦΕΠΑΕ ως Ενδιάμεσο Φορέας Διαχείρισης της σχετικής πρόσκλησης και αρμόδιο για την υποστήριξη της διαδικασίας υποβολής προτάσεων.

Β. Παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχετικών προτάσεων έως την 11/4/2019.

Γ. Διευκρινίζει ορισμένες διατάξεις της πρόσκλησης με βάση τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν από τους δυνητικούς Δικαιούχους της πρόσκλησης, τους επαγγελματικούς και ερευνητικούς φορείς.

Το σύνολο τω παραπάνω τροποποιήσεων θα αποτυπωθεί σε νέα έκδοση της σχετικής πρόσκλησης η οποία θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και τις ιστοσελίδες http://www.pepattikis.gr και  http://www.espa.gr

Με εκτίμηση,

ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής