Γνωστοποιούμε ότι την ΤΕΤΑΡΤΗ 17-02-2021, ώρα 14:00, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος, στον 5ο όροφο, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και κοινών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων, με σκοπό τη συγκρότηση των κάτωθι γνωμοδοτικών επιτροπών για χρονικό διάστημα ενός έτους από 26-02-2021, με δυνατότητα παράτασής τους μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, των οποίων θα έχει επιληφθεί η κάθε Επιτροπή:

1.    Πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής,
2.    Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής
3.    Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του Ν. 4412/2016 της Διεύθυνσης  Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το αρχείο της Γνωμοστοποίησης.

ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΣΗ PDF 157,20 KB19/08/21 08:36:39