Τροποποίηση της αριθμ. 3357/19-10-2017 (ΑΔΑ: Ω2ΖΧ7Λ7-Δ8Ε) Απόφασης Περιφερειάρχη Αττικής, ως προς τον ορισμό
μελών της «Επιτροπής Κοινωνικής Υποστήριξης».

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 426,31 KB19/08/21 09:16:56