Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ), σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται από τις διατάξεις του ν. 4635 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και την Υ.Α. 95189 ( Β’ 3961).

Μέρος της διαδικασίας αυτής, αποτελεί η εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΠΑ της Περιφέρειας Αττικής.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης της, θέτουμε αυτή σε δημόσια διαβούλευση.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά και επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ.Αλεξάνδρας11, τκ.11473 Αθήνα), e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (08/10/2021) και συγκεκριμένα μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου2021.

ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΣ (CORINE LAND COVER) PDF 6,51 MB22/03/22 10:31:22
ΣΜΠΕ-ΠΠΑ PDF 10,28 MB22/03/22 10:31:22