Στο πλαίσιο του έργου «OrientGate: Ένα Δομημένο Δίκτυο για την Ενσωμάτωση της Γνώσης για το Κλίμα, στην Πολιτική και το Χωρικό Σχεδιασμό» η Περιφέρεια Αττικής συντόνισε πιλοτική μελέτη σχετικά με την τρωτότητα των υγροτόπων της Αττικής και τις απειλές και τις πιέσεις που δέχονται από την κλιματική αλλαγή.

H Περιφέρειας Αττικής, ως Μητροπολιτική Περιφέρεια,  σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),  είναι η πρώτη Περιφέρεια στη χώρα η οποία σχεδιάζει δράσεις στο πλαίσιο Στρατηγικής για την προσαρμογή φυσικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή, εμπλέκοντας τοπικές αρχές της επικράτειάς της, κοινωνικές ομάδες, περιβαλλοντικές οργανώσεις και ερευνητικά ιδρύματα μέσω ενημερωτικών συναντήσεων και συνεντεύξεων.

Η «Στρατηγική & Άξονες Δράσης για τη Διατήρηση των Υγροτόπων της Αττικής και την Προσαρμογή τους στην Κλιματική Αλλαγή» διαμορφώθηκε βάσει επιστημονικών ευρημάτων για την αλλαγή του κλίματος και για την κατάσταση των υγροτόπων της Αττικής λαμβάνοντας υπόψη και ενσωματώνοντας προτάσεις κειμένων στρατηγικής και προγραμματισμού, όπως ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για την περίοδο 2014-2020, η Εθνική στρατηγική και το Πρόγραμμα δράσης για τη βιοποικιλότητα, το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας/Αττικής 2021, το Σχέδιο Διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών Υδάτων- Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής και τα Επιχειρησιακά Σχέδια εμπλεκόμενων δήμων, της Περιφέρειας Αττικής.
Η υιοθέτηση και η εφαρμογή της Στρατηγικής αναμένεται να μετριάσει τις επιπτώσεις στους υγροτόπους από τη συνέργεια των ανθρωπογενών παρεμβάσεων και της αλλαγής του κλίματος.

Παρακαλούμε στείλτε σχόλια, παρατηρήσεις, και συμπληρώσεις έως τις 14/11/2014 στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

helenf@ekby.gr

emougiakou@patt.gon.gr

maria.ioannidou@patt.gov.gr

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας. Όσοι συμμετάσχουν στη διαβούλευση θα μνημονευθούν στο τελικό κείμενο.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.