Στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιστημονική τεκμηρίωση για την κατάρτιση σχεδίου δράσεων προτεραιότητας, περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που έχουν χαρακτηριστεί: περιοχές Natura 2000», διοργανώθηκε συνάντηση εμπλεκομένων φορέων, με σκοπό τον περαιτέρω διάλογο επί των παραδοτέων της Α’ φάσης του εν λόγω έργου. Τα παραδοτέα της Α’ φάσης έχουν ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, στο “Πεδίο Διαβούλευσης σχεδίου δράσεων Natura 2000 Αττικής” κατά την δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευσή τους.

Η συνάντηση διαβούλευσης έλαβε χώρα στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, Πολυτεχνείου 4 στην Αθήνα, την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016.

Προσήλθαν συνολικά 29 ενδιαφερόμενοι από 15 φορείς (οργανισμούς, οργανώσεις, φυσικά πρόσωπα και εταιρείες).

Ειδικότερα, εκτός των υπηρεσιακών παραγόντων των συνεργαζόμενων υπηρεσιών (Δ/νση Περιβάλλοντος και Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού) και παραγόντων της Περιφέρειας Αττικής όπως ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Χωρικού Σχεδιασμού και Πολεοδομικών Θεμάτων και Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του εν θέματι έργου και οι εκπρόσωποι της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής και της Αντιπεριφέρειας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), στη συνάντηση διαβούλευσης συμμετείχαν με εκπροσώπους τους διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς: το Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής, ο Δήμαρχος Κρωπίας, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, ο Δήμος Αχαρνών, ο Δήμος Μεγαρέων, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ο Σύλλογος Προστασίας & Ανάπτυξης του Υμηττού, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Μετά από μία σύντομη παρουσίαση της Διευθύντριας της Δ/νσης Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής κας Αργυρώς Παρασκευοπούλου, το λόγο πήρε ο κ. Πέτρος Κακούρος από το ΕΚΒΥ ο οποίος πραγματοποίησε μια συνοπτική εισαγωγή στους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των σκοπών του και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών. Στη συνέχεια εξειδίκευσε στο υλοποιούμενο πρόγραμμα, επισημαίνοντας ότι όλο το υλικό του προγράμματος έχει αναρτηθεί σε σχετική σελίδα της Περιφέρειας. Όπως ανέφερε, εκεί κάποιος μπορεί, και για τις 7 και 7 περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Αττικής, να βρει καταλόγους με τις προτεινόμενες δράσεις, ιεραρχημένες και με εκτίμηση κόστους.

Στη συνέχεια διεξάχθηκε διαλογική συζήτηση στην οποία θίχθηκαν τα εξής:

 • Διευκρινίστηκε ότι οι αναφερόμενες στο πρόγραμμα δράσεις αποτελούν προτάσεις προς υλοποίηση που δεν συνοδεύονται από μελέτες, ενώ προηγήθηκε επικοινωνία με όλους τους πιθανά εμπλεκόμενους φορείς των εν λόγω περιοχών
 • Επισημάνθηκε ότι αν και οι προτάσεις αυτές είναι συνεκτικές, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα διαχειριστικά σχέδια, τα οποία περιλαμβάνουν λεπτομερή σχεδιασμό, πρόγραμμα παρακολούθησης για τη συνεχή προσαρμογή της διαχείρισης κ.λπ. Επισημάνθηκε επίσης ότι είναι σκόπιμο οι δασικές υπηρεσίες να επιδιώξουν την εκπόνηση των προβλεπόμενων από τη δασική νομοθεσία διαχειριστικών μελετών για τα δάση της περιφέρειας.
 • Αναλύθηκε η χρησιμότητα του προγράμματος με τη δημιουργία μιας τεκμηριωμένης βάσης υποστήριξης προτάσεων προς χρηματοδότηση στα πλαίσια νέων χρηματοδοτικών εργαλείων
 • Τονίστηκε το γεγονός ότι και άλλοι φορείς υλοποιούν δράσεις που σχετίζονται με περιοχές Natura διαμορφώνοντας Τεχνογνωσία και συμβάλλουν σημαντικά στην υλοποίηση πλούσιων δράσεων επί των περιοχών Natura
 • Ότι η πρωτοβουλία της περιφέρειας μπορεί να εξελιχθεί και σε έναν οριζόντιο συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργανισμών με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Αυτό εκτός των δυνατοτήτων ανάληψης κοινών πρωτοβουλιών, μπορεί να συμβάλλει και στον συντονισμό δράσεων, ώστε να αποφεύγονται αντικρουόμενες ή επικαλυπτόμενες δράσεις και να δίνεται η δυνατότητα διευθετήσεων διαφωνιών.
 • Οι δυσκολίες που μπορούν να ανακύψουν κατά την εφαρμογή τους λόγω για παράδειγμα της γειτνίασης τους με το αστικό περιβάλλον.
 • Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς για την εφαρμογή των σχεδίων.
 • Παρατέθηκαν παρουσιαζόμενες στην πράξη δυσκολίες που αφορούν τη διατήρηση υφιστάμενων δράσεων και λειτουργιών βασιζόμενος σε εθελοντικό προσωπικό, από την τοπική αυτοδιοίκηση.
 • Υπήρξε συζήτηση σχετικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία βάσει των οποίων μεταβάλλονται τα όρια των περιοχών Natura 2000, όπως συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν σε τμήμα της κεντροανατολικής περιοχής του Υμηττού. Επισημάνθηκε ότι, οι τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν μετά από επιστημονικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται επιτόπου και τα οποία μπορούν να μεταβάλλουν την εικόνα μας για κάποιες περιοχές.
 • Επισημάνθηκαν οι δυσκολίες που ανακύπτουν από μεγάλες καθυστερήσεις που εμφανίζεται κατά την υλοποίηση έργων σε συνδυασμό με τα στενά χρονικά πλαίσια που δίνονται για την εκτέλεση τους.
 • Προτάθηκε η μελέτη ανάλογων δράσεων σε άλλες Περιφέρειες ή στο εξωτερικό με βασικό σκοπό τον εντοπισμό μελλοντικών αναγκών. Επιπλέον επισημάνθηκε το δυναμικό των περιοχών για ανάπτυξη δράσεων οικοτουρισμού ως δράσεις συμβατές με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
 • Υπήρξε ειδική αναφορά για τη περιοχή Natura 2000 των Γερανείων. Το μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμένης περιοχής Naturaανήκει χωρικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και ένα μικρότερο τμήμα εμπίπτει στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής. Προτάθηκε ότι, για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης όλης της περιοχής, ίσως είναι προτιμότερο να οδηγείται κυρίως από σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου και η Περιφέρεια Αττικής να συνεπικουρεί στις σχετικές δράσεις.

Ακολουθούν οι προτάσεις που καταθέσαν οι φορείς στα πλαίσια της Διαβούλευσης.

WWF Ελλάς PDF 503,10 KB18/08/21 01:24:22
Δήμος Παπάγου - Χολαργού PDF 799,36 KB18/08/21 01:24:22