Στο πλαίσιο της κατάρτισης των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης  για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη διαχείριση απορριμμάτων Κυθήρων-Αντικυθήρων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», σας ενημερώνουμε ότι τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, οι εν θέματι τεχνικές προδιαγραφές προς υποβολή τυχόν παρατηρήσεων και προτάσεων.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.

Η Υπηρεσία μας μέσω της διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές και προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο του σχετικού Παραρτήματος των τεχνικών προδιαγραφών , εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας μέσω της πλατφόρμας: http://www.eprocurement.gov.gr

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται από την ημερομηνία ανάρτησης της, ήτοι από την Πέμπτη 19-04-2018 έως και την Δευτέρα 07-05-2018.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ PDF 383,46 KB18/08/21 04:34:11