Με το Ν. 4635/2019 (Α΄167), θεσμοθετήθηκε  ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Για πρώτη φορά εισάγονται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Οι προγραμματικές περίοδοι του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) έχουν πενταετή διάρκεια. Το ΕΠΑ καθορίζει τις προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους και δράσεις, το συνολικό και ανά Πρόγραμμα προϋπολογισμό, καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την εφαρμογή του.

Θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.

Οι προτάσεις και τα σχόλια κάθε ενδιαφερόμενου μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού έως και την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021 στο email επικοινωνίας dspna@patt.gov.gr 

Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1.2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ.