Στο πλαίσιο της κατάρτισης των τεχνικών προδιαγραφών του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (Πε.Σ.Π.Κ.Α) Περιφέρειας Αττικής, σας ενημερώνουμε ότι τίθενται σε δημόσια διαβούλευση οι εν θέματι τεχνικές προδιαγραφές προς υποβολή τυχόν παρατηρήσεων και προτάσεων. Για τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠεΣΠΚΑ έχουν ληφθεί υπόψη τα οριζόμενα στην Υ.Α. «Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4414/2016 (Α΄149)».

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Η Υπηρεσία μας μέσω της διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές και προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο του σχετικού Παραρτήματος των τεχνικών προδιαγραφών, εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας μέσω της πλατφόρμας:http://www.eprocurement.gov.gr

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται από την ημερομηνία ανάρτησης της, ήτοι από την Παρασκευή, 18 Μαΐου έως και την Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ PDF 384,48 KB18/08/21 06:02:59