Σας παραθέτουμε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτός εγκρίθηκε με τη με αρ. πρωτ. 193009/15-02-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: Ψ7Ω97Λ7-ΘΞΥ, ΦΕΚ Β’ 1003/2023).